• December 9, 2022

ZAKAT DAN TATA CARA PERHITUNGANYA

ZAKAT DAN TATA CARA PERHITUNGANYA

ZAKAT

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

SYARAT ZAKAT MAAL

Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat islam sebagai berikut:

  1. Milik penuh
  2. Halal
  3. Mencapai nishab dan haul

 

JENIS-JENIS ZAKAT & PERHITUNGANNYA

Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri umat muslim yang hidup ketika bulan ramadhan. 

Zakat fitrah berupa:

  • Beras (makanan pokok) sebesar 2,5 kg/ 3,5 L per jiwa atau
  • Uang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut 

 

  • Zakat Maal

Zakat maal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzakki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik. Adapun yang termasuk zakat maal meliputi:

Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia

Zakat emas, perak, dan logam mulia adalah zakat yang dikenakan atas kepemilikan emas, perak dan logam mulia yang telah mencapai haulnya dalam 1 tahun dan nishabnya masing-masing sebagai berikut:

Nishab:

Nishab zakat emas dan logam mulia : 85 gram emas

Nishab zakat perak: 595 gram perak

Kadar Zakat: 2,5%

Perhitungan: 

2,5% x Jumlah emas/perak/logam mulia yang tersimpan 1 tahun
BERITA LAINNYA  BPS DKI Jakarta: Angka Kemiskinan Jakarta Naik

Zakat Uang dan Surat Berharga

Zakat uang dan surat berharga wajib dikenakan zakat atas kepemilikan uang dan surat berharga yang telah mencapai nishab setara 85 gram emas dan haulnya 1 tahun. Kadar Zakatnya ialah 2.5%

Perhitungan

2,5% x Uang/ Surat berharga yang telah tersimpan selama 1 tahun

Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perdagangan yang telah mencapai nishab setara 85 gram emas dan mencapai haulnya selama 1 tahun. Zakat perniagaan dihitung dari aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek. 

 

Perhitungan:

2,5% x (aktiva lancar – hutang jangka pendek)

Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan dan ditunaikan pada saat panen. 

Nishab:  Senilai 653 kg gabah

Kadar Zakat: 10% Jika diairi dengan air hujan, 5% jika menggunakan irigasi

Perhitungan jika diairi dengan air hujan:

10% x hasil pertanian/ perkebunan/ kehutanan saat panen

 

Perhitungan jika menggunakan irigasi:

5% x hasil pertanian/ perkebunan/ kehutanan saat panen

Zakat Peternakan dan Perikanan

Zakat yang dikenakan atas hewan ternak (unta, sapi/kerbau, kuda, dan kambing) dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul. 

BERITA LAINNYA  Doa Bulan Rajab Lengkap Arab dan Artinya, Dibaca Mulai Malam Ini

 

Nishab Zakat Peternakan:

SAPI

Nishab (Ekor) Zakat yang Wajib Dikeluarkan
30 – 59 1 ekor anak sapi betina
60 – 69 2 ekor anak sapi jantan
70 – 79 1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80 – 89 2 ekor anak sapi betina
90 – 99 2 ekor anak sapi jantan
110 – 119 2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
> 120 3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi jantan

 

KAMBING

Nishab (Ekor) Zakat yang Harus Dikeluarkan
5 – 9 1 ekor kambing
10 – 14  2 ekor kambing
15 – 19 3 ekor kambing
20 – 24 4 ekor kambing

Zakat Pertambangan

Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul. Nishab zakat pertambangan senilai 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%

Perhitungan:

2,5% x hasil usaha tambang yang telah mencapai haul

Zakat Perindustrian

Zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa. 

Nishab:

Industri dalam bidang produksi barang: setara 85 gram emas

Industri dalam bidang jasa: 653 kg gabah. 

Kadar zakat: 2.5%

Perhitungan:

2,5% x (aktiva lancar – hutang jangka pendek)
BERITA LAINNYA  Shalawat Ummi Hari Jumat, Arab, Latin, Arti, Keutamaan Dibaca 80 Kali

Zakat Penghasilan

Zakat pendapatan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi dengan nishab setara 85 gram emas dalam 1 tahun

Nishab: Senilai 85 gram emas 

Kadar zakat: 2,5%

Haul: 1 Tahun

Perhitungan:

2,5% x Penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun

Zakat Rikaz

Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan. Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nishab. Kadar zakatnya ialah sebesar ⅕ atau 20%. Zakat rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat.

 

Perhitungan:

20% x Harta rikaz saat didapatkan

 

ASNAF PENERIMA ZAKAT

Fakir

Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. 

Miskin

Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. 

Amil

Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

Mu’allaf

Mereka yang baru masuk islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.

Hamba Sahaya

Budak yang ingin memerdekakan dirinya.

Gharimin

Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.

Fisabilillah

Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.

Ibnus Sabil

Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

Leave a Reply

Your email address will not be published.